Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verhuur van Sloepen en Zeilboten

 Artikel 1 Begrippen

 1. Verhuurder; Sloep&Meer te Kortgene, onderdeel van Van der Vlies Nautic te Goes.
 2. Huurder; degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 18 jaar.
 3. Huurovereenkomst; overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig.
 4. Verzekering; WA en Cascoverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden Verzekeringen. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van de vaartuigen. De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage. Er mag niet worden gevaren op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart en bij windkracht 6 of hoger.
 5. Borg: bedrag gelijk aan het eigen risico (€250,- tot €500,-) van de WA en cascoverzekering per gebeurtenis, of anders indien vermeld te voldoen door huurder aan verhuurder bij overname van het vaartuig.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de huurder 

 1. Voor de afvaart dienen partijen de overeenkomst voor akkoord te tekenen.
 2. Huurder is verplicht bij het afhalen van het vaartuig een geldig legitimatie te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder maakt hiervan een kopie.
 3. Huurder dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst persoonlijk te gebruiken. De huurder mag het vaartuig niet uitlenen, verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming – vooraf – van de verhuurder.
 4. De borg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.
 5. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van vaartuig, motor en inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft. Dit ter beoordeling van de verhuurder.
 6. Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-,brug-,kade-,sluis- en liggelden, bekeuringen ect. zijn voor rekening van de huurder.
 7. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen te zake worden overlegd.
 8. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
 9. De Huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 35,00 (incl. btw).
 10. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten, inclusief gederfde inkomsten.
 11. Huurder dient, indien noodzakelijk, voor het vaartuig geschikte brandstof te tanken. Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van huurder.
 12. Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.
 13. Door ondertekening van de huurovereenkomst dan wel het (in opdracht) online reserveren verklaart de huurder zich akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt. Deze kopie wordt binnen 2 weken na huurperiode vernietigd, tenzij benodigd door verzekering, politie, justitie of andere instanties.
 14. Door ondertekening van de huurovereenkomst dan wel het (in opdracht) online reserveren van een vaartuig, verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 3. De kosten voor normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
 4. De verhuurder betaald de borg (na aftrek van nog te verrekenen kosten c.q. schade) binnen 72 uur na afloop van de huurperiode terug aan huurder mits het schadebedrag bekend is. Indien bij schade of verlies de kosten niet bekend zijn dienen deze eerst te worden vastgesteld door een herstelbedrijf of expert. Nadat deze kosten zijn vastgesteld zal het eventuele restant worden terugbetaald.
 5. De borg wordt (na aftrek van nog te verrekenen kosten c.q. schade) op dezelfde wijze terugbetaald als door huurder is voldaan. Nadat de terugbetaal handeling door verhuurder is verricht is het aan de banken en creditcardmaatschappijen deze opdracht te verwerken. Verhuurder heeft geen invloed op de duur en de snelheid hiervan en is hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 4. Annulering

 1. Bij annulering door huurder tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode bent u 50% van de totale huursom verschuldigd. Omboeken naar een andere datum of tijdstip (indien beschikbaar en in hetzelfde seizoen) kan alleen kosteloos bij slecht weer. Zie Artikel 4.4
 2. Indien huurder binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert is de volledige huursom verschuldigd. 
 3. In het geval van een no-show (niet nakomen van de reservering door huurder) wordt de totale huursom in rekening gebracht. Mocht men gebruik maken van een waardebon, dan komt de waarde van deze cadeaubon/waardebon te vervallen. De cadeaubon/waardebon wordt dan als ingeleverd beschouwd.
 4. In geval van een huurperiode van een halve of hele dag geldt een kosteloze omboeking naar een andere datum bij slecht weer (code oranje of hoger, windkracht 6 of hoger in het vaargebied), tot 2 uur voor aanvang van de huurperiode. Slecht weer tijdens de huurperiode valt niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal dan ook geen restitutie tot gevolg hebben.
 5. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de reservering te annuleren. Wij stellen ons hierbij niet aansprakelijk voor door huurder gemaakte kosten.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan en diefstal van het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig en de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zicht heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, dan wel verduistering van deze eigendommen.
 4. Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is € 250,00 tot € 500,00. In geval van schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen.
 5. Verlies van attributen, zoals fenders, reddingsvesten, anker, zwemtrap, kussens ect., van het vaartuig, zal door de huurder ter plaatse moeten worden vergoed.
 6. Huurder en opvarenden dienen op de hoogte te zijn van de geldende wetten en regelgeving en zijn aansprakelijk voor het naleven van deze wetten en regels. Huurder en opvarenden zijn tevens hoofdelijk aansprakelijk voor boetes en straffen voortkomend uit het niet naleven van deze wetten en regelgeving opgelopen tijdens de huurperiode en het verblijf op de haven. Hieronder valt ook tijdelijke regelgeving zoals de Corona maatregelen.


Artikel 6. Wanprestatie 

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als:
  a. De weersomstandigheden dit vereisen (windkracht 6 of hoger, onweer, slagregen etc.)
  b. Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden, vaarreglementen of wet houdt.
  c. Huurder onder invloed is van drank, drugs of overlast veroorzaakt.
  d. Huurder niet in staat blijkt een vaartuig veilig te besturen.
  EĂ©n en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 2. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 25,00 per kwartier en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 3. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan het door verhuurder aangegeven aantal personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer dan het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren wordt of zonder toestemming huisdieren aan boord zijn geweest, wordt de volledige borgsom ingehouden.
 5. De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder beoordeelt dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur- en borgsom